Przejdź do głównej treści

Współpraca naukowa

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

Cricoteka to instytucja, której celem jest podtrzymywanie pamięci o artyście oraz ożywianie jego idei.  Pracowniczki i pracownicy Katedry są stale obecni w przedsięwzięciach Cricoteki, między innymi zapraszani na gościnne wykłady oraz rozmowy wokół książek (np. prof. Katarzyna Fazan, Katarzyna Waligóra). Od 2013 roku osoby związane z Katedrą Teatru i Dramatu brały udział w szeregu projektów, które odbywały się w Cricotece, np. „Kto inspiruje? Tadeusz Kantor” zainaugurował stały program performatywny w Cricotece. W ramach dwuletniego działania (2013-2014) powstały wystawy, wydarzenia performatywne oraz wydawnictwa, w tym cykle „Teatr anatomiczny” Anny Róży Burzyńskiej oraz „Biografia w teatrze” Łucji Iwanczewskiej i Marty Bryś.
Katarzyna Fazan w latach 2014-2019 była członkiem Rady Programowej Cricoteki.

Zob. też wykaz prac kuratorskich i wydarzeń artystycznych w zakładce Działamy!

https://www.cricoteka.pl

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Instytut jest opiekunem i wydawcą „Didaskaliów”, czasopisma działającego od początku swego istnienia przy krakowskiej teatrologii. W redakcji zasiadają: Monika Kwaśniewska, Marcin Kościelniak, Anna R. Burzyńska, Agnieszka Marszałek.
Z kolei w zespole redakcyjnym internetowego czasopisma naukowego „Performer”, wydawanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego, od 2011 roku pracuje Wanda Świątkowska https://grotowski.net/performer/.
Osoby związane z Katedrą Teatru i Dramatu prowadziły wykłady w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań (m.in. Anna R. Burzyńska).

https://grotowski-institute.pl

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Pracownicy Katedry brali udział w różnorakich inicjatywach Instytutu Teatralnego: prelekcjach, konferencjach, pracach dokumentacyjnych i projektach naukowych. W latach 2014-2015 Agnieszka Wanicka wygłosiła razem z Ewą Partygą (IS PAN) cykl wykładów w ramach projektu „Teatr publiczny. Przedstawienia 1765-2015 (Wiek XIX)”; zaś w 2018 roku należała do jury Konkursu Fotografii Teatralnej. Marcin Kościelniak był laureatem dwuletniego stypendium uzyskanego w II edycji Konkursu Wydawniczego (2017-2018); przygotował wykłady oraz książkę Egoiści. Trzecia droga w kulturze polskiej lat 80. (wyd. w serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego w grudniu 2018).  Wanda Świątkowska i Dorota Jarząbek-Wasyl należały do zespołu badawczego „Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna w XX i XXI wieku” działającego przy Instytucie Teatralnym w latach 2017-2020. Agnieszka Marszałek jest autorką wstępu i redakcji nauk. tekstu Dybuka w przekładzie Ludwika Marka (edycja w druku). Członkowie Katedry współpracują z Encyklopedią Teatru Polskiego, tworzoną przez Instytut Teatralny, jako autorzy haseł przedmiotowych, opisów przedstawień i kalendariów.

http://www.encyklopediateatru.pl/

https://www.instytut-teatralny.pl/ 

Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

Członkowie Katedry należą do PTBT.
W ciągu ostatnich lat laureatami Nagrody Polskiego Towarzystwa Teatralnego na najlepszą publikację z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze i widowiskach byli: Grzegorz Niziołek (2013, za książkę Polski teatr zagłady), Jan Michalik (2015, Tadeusz Pawlikowski. Legenda, człowiek, teatr), Dorota Jarząbek-Wasyl (2016, Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX wieku), Katarzyna Fazan (2019, Kantor. Nie/Obecność), Dorota Jarząbek-Wasyl, Wanda Świątkowska (2020, za pracę zbiorową Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku).
Współpracujemy także z innymi stowarzyszeniami i fundacjami teatralnymi, np. Tadeusz Kornaś jest członkiem Polskiej Kompanii Teatralnej, Monika Kwaśniewska-Mikuła przeprowadziła szereg wywiadów w cyklu „Dostępność edukacji artystycznej” dla Teatru 21.

http://www.ptbt.e-teatr.pl/index.php

Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce

•    Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (Grzegorz Niziołek, Katarzyna Fazan, profesorzy AST; Kwaśniewska-Mikuła, gościnne zajęcia; Jacek Popiel dziekan, prorektor i rektor szkoły w latach 1990-2002)
•    Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Agnieszka Wanicka, gościnny wykładowca)
•    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (Włodzimierz Szturc, Wanda Świątkowska, współpraca w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowe UJ – UAM, Agnieszka Marszałek - współpraca w projekcie badawczym UAM “Teatr Stanisława Moniuszki”)
•    Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” (Włodzimierz Szturc)
•    Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej (Marcin Kościelniak, gościnne seminarium Kultura Zrzuty i trzecia droga w kulturze polskiej lat osiemdziesiątych, 2017/2018)
•    Teatr Narodowy w Warszawie, Muzeum Teatralne (Agnieszka Wanicka,  współpraca przy projekcie wydawnictwa jubileuszowego „Dzieje Teatru Narodowego”, 2015)
•    Biblioteka Śląska w Katowicach, Dział Zbiorów Specjalnych (Agnieszka Marszałek, współpraca w ramach projektu „Teatry we Lwowie 1795-1945”; Dorota Jarząbek-Wasyl, udział w projekcie dokumentacyjno-naukowym „Biblioteka Teatru Lwowskiego”)
•    Archiwum Artystyczne i Biblioteka Teatru im. Juliusza Słowackiego (Agnieszka Marszałek i Dorota Jarząbek-Wasyl, udział w projekcie dokumentacyjno-badawczym na temat historycznych krakowskich egzemplarzy teatralnych; Dorota Jarząbek-Wasyl, wykłady w ramach warsztatów „Myśląca ręka”)
•    Muzeum Krakowa (Agnieszka Wanicka, wykład zamówiony przez Muzeum, recenzja wydawnictw Muzeum; Dorota Jarząbek-Wasyl, wykłady, organizacja konferencji, scenariusz wystawy teatralnej, recenzje wydawnictw muzealnych i projektów wystaw, Agnieszka Marszałek - wykład zamówiony, uczestnictwo w konferencjach współorganizowanych przez Muzeum, publikacje w książkach wydanych przez Muzeum)
•    Muzeum Fotografii w Krakowie (Agnieszka Wanicka, współpraca w ramach kursu „Ikonografia teatralna”)  
•    Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław (Agnieszka Marszałek, współpraca przy edycji libretta i partytury opery K. Lipińskiego kłótnia przez zakład (wstęp i opracowanie tekstologiczne libretta J.N. Kamińskiego)
•    Instytut Goethego w Krakowie (Anna R. Burzyńska, współpraca kuratorska w latach 2003-2007)

Współpraca z czasopismami

Poza “Didaskaliami. Gazetą Teatralną”, które od początku istnieją przy krakowskiej teatrologii, pracownicy Katedry Teatru i Dramatu zasiadają w kolegiach i radach redakcyjnych lub stale współpracują z różnymi periodykami naukowymi w Polsce:
•    „Literaria Copernicana UMK” (Włodzimierz Szturc)
•    „Książnica Śląska” (Dorota Jarząbek-Wasyl, członek rady naukowej)
•    „Pamiętnik Teatralny” (Jan Michalik, stały współpracownik, członek Rady Naukowej, Marek Dębowski, recenzent)
•     „Performer” (Wanda Świątkowska, członek redakcji)
•    „Teatr Lalek” (Tadeusz Kornaś, członek redakcji)
•    „Tygodnik Powszechny” (Marcin Kościelniak, stały recenzent w latach 2006-2016; zbiór tych ponad stu recenzji i artykułów ukazał się w tomie „Młodzi niezdolni” i inne teksty o twórcach współczesnego teatru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014; Anna R. Burzyńska, stała recenzentka w latach 2004-2010, redaktorka działu kultury w latach 2007-2008).

Wśród instytucji zagranicznych, z którymi współpracują członkowie Katedry Teatru i Dramatu trzeba wymienić kilka państw (Czechy, Francja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy) i kilkanaście instytucji: uczelni, stowarzyszeń, wydawnictw.

Cambridge University Press

Katarzyna Fazan, razem z Michałem Kobialką (University of Minnesota, USA) i Bryce’em Lease (Royal Holloway University of London) przygotowała zbiorową publikację A History of Polish Theatre, zamówioną przez wydawnictwo w Cambridge do prestiżowej serii poświęconej teatrom różnych krajów i narodów.  Wydanie książki zaplanowano na styczeń 2022. Tom zawiera m.in. 8 rozdziałów napisanych przez pracowników Katedry Teatru i Dramatu UJ.

Akademia Sztuk Scenicznych w Pradze, Wydział Teatralny

Home page | DAMU
wykłady gościnne Agnieszki Wanickiej, Wandy Świątkowskiej, Moniki Kwaśniewskiej-Mikuły oraz współpraca w ramach Koła Naukowego Teatrologów

Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Katedra Teatroznawstwa i Sztuki Aktorskiej (Lwów, Ukraina)

Home - Ivan Franko National University of Lviv (lnu.edu.ua)
współpraca w projekcie “Teatry we Lwowie 1789-1945" (Agnieszka Marszałek, Agnieszka Wanicka, Dorota Jarząbek-Wasyl); wymiana studenckich kół naukowych teatrologów oraz udział w studenckiej konferencji we Lwowie pt. „Teatr współczesny w przestrzeni społeczeństwa: diagnostyka, prognostyka, terapia”, „Сучасний театр у просторі суспільства: діагностика, прогностика, терапія” (opieka z polskiej strony: A. Wanicka)
Agnieszka Marszałek (współpraca z teatrologami lwowskimi od 1997 roku, opublikowała Helena Modrzejewska we Lwowie, „Wisnik Lwiwskoho Uniwersytetu”, seria: Mystectwoznawstwo, wypusk 9, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Lwiw 2009, s. 36-53, dostęp także online); udział w konferencji międzynarodowej "Ukraina – Polska: Pogranicze Kultur Teatralnych" organizowanej przez Uniwersytet im. I. Franki i Stowarzyszenie “Chorea” w grudniu 2020 (tekst oddany do tomu pokonferencyjnego: Motywy rusińskie w dramatach Józefa Szujskiego)

Centrum Sztuki Performatywnej Łesia Kurbasa w Kijowie

http://www.kurbas.org.ua/en/centre.html

Gościnne wykłady w ramach projektuPolskaKulturaUkraina oraz współredakcja pracy zbiorowej Польська. Культура. Україна: лекції про театр [Polska. Kultura. Ukraina: wykłady o teatrze] (Wanda Świątkowska)

 

Centro Studi sul Teatro Classico Università degli Studi di Torino

http://www.teatroclassico.unito.it/

Olga Śmiechowicz od 2018 jest recenzentem wydawanego w Centrum czasopisma: „Frammenti sulla scena. Studi sul teatro antico frammentario”

Uniwersytety francuskie

Université Grenoble-Alpes  (dawny Uniwersytet Stendhala)  
Université de Lorraine, Nancy
Université Mirail de Toulouse
Université Montaigne Bordeaux

Wieloletnia współpraca z tymi ośrodkami polega na wymianie dydaktycznej i naukowej. Najtrwalszy i najbardziej owocny charakter mają kontakty ze środowiskiem uniwersyteckim w Grenoble. Z Centrum Badań nad Wyobraźnią Uniwersytetu Stendhala współpracował Włodzimierz Szturc, zaś z wydziałem sztuk widowiskowych stale współpracuje Marek Dębowski (czasopismo “Chroniques slaves”,wykłady gościnne i koordynacja wymiany) i Dorota Jarząbek-Wasyl (wykłady gościnne, udział w konferencji).

International Federation for Theater Research

https://www.iftr.org/
Do stowarzyszenia należą Anna R. Burzyńska i Monika Kwaśniewska-Mikuła, ta ostatnia także w ramach feministycznej grupy roboczej.

Memory Studies Association

https://www.memorystudiesassociation.org/
Do stowarzyszenia należy Marcin Kościelniak.

The Archive of Performances of Greek and Roman Drama

http://www.apgrd.ox.ac.uk/
Od 2012 roku Olga Śmiechowicz prowadzi regularnie badania i uczestniczy w konferencjach i sympozjach organizowanych przez APGRD.

Universitat vam Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Centre for Aliative Research

https://aliatology.com/
Badania i zaangażowanie w konferencje i sympozja (Olga Śmiechowicz).

The Israel Society fot the Promotion of Classical Studies

http://www.israel-classics.org/
Od 2019 członkiem tej organizacji jest Olga Śmiechowicz.

„Norsk Shakespeare Tidsskrift”

http://shakespearetidsskrift.no/
Anna R. Burzyńska od 2019 roku jest stałą autorką i recenzentką czasopisma.

Ruhrtriennale

https://www.ruhrtriennale.de/
Anna R. Burzyńska od 2013 roku uczestniczy (wraz z grupą wyselekcjonowanych krakowskich studentek i studentów) w festiwalu oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne i warsztatowe w ramach projektu Festiv.