Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorat

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorantki i doktoranci

Zuzanna Berendt
Absolwentka teatrologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Filmoznawstwa i nowych mediów na UJ, od 2018 roku doktorantka w Katedrze Teatru i Dramatu UJ. Laureatka głównej nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie oraz konkursie im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków teatralnych. Jest członkinią grupy Pracownia Kuratorska (https://pracowniakuratorska.fundacjaperformat.com/), która w ostatnich latach tworzyła cykl rezydencji artystyczno-badawczych "Biopolis", a obecnie kontynuuje pracę nad projektami łączącymi naukę, sztukę i aktywizm. Jako recenzentka teatralna stale współpracuje z "Didaskaliami" i "Dialogiem", publikowała również min. w "Polish Theatre Journal", "Tekstach Drugich" i "Kulturze Współczesnej". Obecnie zajmuje się badaniem obecności dyskursów ekologicznych w polskim teatrze najnowszym i nowym tańcu.

Pamela Bosak
Tancerka, pedagog tańca, doktorantka nauk o sztuce w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, redaktorka. Zajmuje się także krytyką i teorią teatru tańca. Absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Regularnie publikuje recenzje i teksty krytyczne na portalach i w pismach teatralnych takich jak „Didaskalia”, e-teatr czy taniec POLSKA. Przygotowuje rozprawę doktorską o polskim tańcu współczesnym. Bada zagraniczne wpływy i inspiracje w twórczości polskich choreografów, poszukuje nowych, nienarracyjnych sposobów pisania o tańcu.

Maciej Guzy

Absolwent prawa i teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą dźwiękowym aspektom współczesnej scenografii teatralnej. Laureat nagrody specjalnej im. Sławomira Świontka dla najlepszej pracy z zakresu teorii teatru (2022). Zakładał Pracownię Kuratorską, w której zajmował się działalnością kuratorsko-producencką w obszarze sztuk performatywnych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na materii teatru, jego dźwiękowości, a także próbie powiązania współczesnych teatrologicznych metodologii badawczych z dyskursami nowego materializmu i sound studies. Publikował między innymi w „Przeglądzie kulturoznawczym”, „Pamiętniku teatralnym”, „Didaskaliach”, a także „Dwutygodniku”, "Glissandzie" i „Dialogu”.

Kontakt: maciej.guzy@doctoral.uj.edu.pl

Wiktoria Krzywonos

Absolwentka teatrologii oraz polonistyki antropologiczno-kulturowej UJ, współkuratorka projektu s.pokoje. W jednej z prac magisterskich badała (re)prezentacje anorektycznej cielesności w tekstach kultury. Natomiast w drugiej analizowała dramaty Jolanty Janiczak z perspektywy dyskursu przeciw-historycznego. Obecnie jej zainteresowania skupiają się wokół studiów afektywnych oraz humanistyki medycznej. W szczególności przygląda się strategiom auto/patografii we współczesnych projektach performatywnych i teatralnych oraz obecności tożsamości autodestrukcyjnych w ponowoczesnym (nekro)performansie.

Kontakt: wiktoria.krzywonos@doctoral.uj.edu.pl

Natalia Mazurkiewicz-Szafarska
Absolwentka wiedzy o teatrze w specjalności teatrologicznej. Do jej podstawowych zainteresowań badawczych należy teatr muzyczny, w szczególności musicalowy. Jako dyplomowany muzyk łączy narzędzia teatrologiczne i muzykologiczne w celu jak najdokładniejszej analizy spektakli muzycznych.

Ponadto jest założycielką fundacji teatralnej Teatr Przypadków Feralnych, specjalizującej się w konwencji absurdu. W ramach działalności praktycznej zajmuje się reżyserią przedstawień, dramaturgią i szeroko rozumianym zarządzaniem.

Barbara Michalczyk

Magistra sztuki, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej. Naukowo zajmuje się historią polskiego teatru w pierwszej połowie XX wieku. Interesuje ją feministyczny zwrot w badaniach nad polskim teatrem oraz obserwowanie i wyciąganie na światło dzienne zjawisk, osób oraz przedstawień do tej pory pozostających poza głównym nurtem.  
Pracuje nad pracą doktorską poświęconą warszawskim teatrom prowadzonym przez kobiety w dwudziestoleciu międzywojennym.  
W roku 2019 była stypendystką w programie Stypendium Artystycznego m st. Warszawy przyznanego na realizację projektu Warszawie teatry dla dzieci w latach 1918-1939 – kalendarium.

Urszula Pysyk

Absolwentka Teatrologii oraz Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ w programie Nauki o sztuce. Jej zainteresowania koncentrują się na badaniach nad wpływem wątków Chińskich, Japońskich i Koreańskich w teatrze polskim XX i XXI wieku. Szczególny nacisk kładzie na analizę przemian w dyskursie krytyki teatralnej i recepcji prasowej międzykulturowych zjawisk, wykorzystując przy tym narzędzia humanistyki cyfrowej.

Swoją uwagę kieruje zwłaszcza na transkulturową perspektywę wymiany kulturowej pomiędzy Dalekim Wschodem a Europą – szczególnie zaś Polską w okresie PRL-u oraz relacjami pomiędzy polityką kulturową i teatrem. W swoich badaniach stara się implementować nowoczesne metody badawcze, w tym analizę cyfrową tekstu, celem lepszego zrozumienia dynamicznych procesów recepcji teatralnej wątków orientalnych przez polskich artystów oraz w prasie. Publikowała dla „Didaskaliów. Gazety teatralnej”, „The Theare Times” oraz na platformie e-teatr.

Kontakt: urszula.pysyk@doctoral.uj.edu.pl

Absolwentka teatrologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie doktorantka nauk o sztuce w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. Uczestniczka programu mentoringowego „Top Minds” organizowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Stowarzyszenie Top 500 Innovators. Laureatka nagrody głównej im. Ewy Guderian-Czaplińskiej w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w Ogólnopolskim Konkursie im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków i krytyczek teatralnych. Jako recenzentka stale współpracuje z „Didaskaliami. Gazetą Teatralną”, „Dialogiem”, „Czasem Kultury” i z „Teatrem”. Publikowała również na łamach „Krytyki Politycznej”, „Widoku” oraz „Pamiętnika Teatralnego”. Była członkinią Komisji Artystycznej w 28. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Obecnie zajmuje się badaniem perspektyw dekolonizacji Europy Wschodniej poprzez sztukę i praktyk artystycznych angażujących osoby uchodźcze.
kontakt: wiktoria.tabak@doctoral.uj.edu.pl 

Joanna Tarasińska

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę dyplomową Motywy floralne we współczesnym teatrze polskim pisała pod opieką dr. hab. prof. UJ Tadeusza Kornasia. Laureatka konkursu na najlepszą pracę magisterską organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Techniczka florystyki. Pracowała w Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ, w której kontynuuje badania dotyczące flory w teatrze polskim oraz zagranicznym. Publikowała w „Performerze” wydawanym przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego.

Kontakt: joanna.tarasinska@doctoral.uj.edu.pl

Błażej Tokarski

Doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował między innymi w „Teatrze” i „Slavia Occidentalis”. Do jego głównych zainteresowań należą powiązania sztuki i religii oraz relacja i napięcia pomiędzy kategoriami historii i mitu. Założyciel krakowskiego niezależnego Teatru74, reżyser i dramatopisarz, autor sztuk Święty Byk, Atlantyda czy Zbrodnie Miłości. Autor książki Zakonne siostry są siostrami twymi. Twórczość dramatyczna św. Teresy z Lisieux w kontekście mitu Joanny d`Arc i mistyki kobiecej (Kraków 2021).

Absolwentka teatrologii w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów doktoranckich w tej samej jednostce. Ukończyła Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Wydziale Historii UJ oraz Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Była studentką prof. Luigiego A. Santoro, historyka teatru oraz wybitnego znawcy apulijskiego tarantyzmu z Università del Salento. Na przełomie roku 2013/2014 prowadziła terenowe badania etnograficzne na obszarze Półwyspu Salentyńskiego, a w 2015 roku odbyła kwerendę badawczą w Museo Provinciale Sigismondo Castromediano w Lecce, koncentrując się na badaniu parateatralnych źródeł tarantyzmu. Autorka artykułów na temat historii  włoskiego fenomenu tarantyzmu oraz jego recepcji w czasach współczesnych (publikowanych w naukowych monografiach, opracowaniach zbiorowych oraz pismach, m.in w “Performerze” i “Didaskaliach”). Uczestniczka kilkunastu konferencji naukowych. W 2016 roku wraz z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie i Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie przygotowała pierwszy polski projekt o tarantyzmie  Taranterra. Laboratorium <<pizzichi>> i tarantyzmu. Obecnie pracuje nad interdyscyplinarną rozprawą doktorską pt. Tarantym: od rytuału i parateatru do kulturowej recepcji w kontekście nauk o teatrze i antropologii kulturowej. Ostatnio pracowała także w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie.

Izabela Zawadzka
Absolwentka wiedzy o teatrze (specjalność teatrologiczna) na Wydziale Polonistyki i zarządzania kulturą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują walking performances i performanse muzealne. Kuratorka spacerów artystycznych i projektów z gatunku walking performances: Kantor tu jest!, Oneiro, 90/100, The Round. Współkuratorka akcji Pieszymaj oraz programu koncertów rodzinnych Polifonie dzieciom. Producentka wydarzeń performatywnych. Do 2020 roku koordynatorka programu performatywnego w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie. Produkowała i koordynowała wydarzenia taneczne, performatywne i muzyczne. Współpracowała z Fundacją Artyści Innowacja Teoria, Krakowskimi Reminiscencjami Teatralnymi, Muzeum Inżynierii Miejskiej. Współautorka publikacji Bardzo krótkie lekcje, będącej zbiorem wywiadów z aktorami Teatru Cricot 2 (Cricoteka, 2015).